Description for image 1Description for image 2Description for image 3Description for image 4Description for image 5Description for image 6

Urbárske pozemkové spoločenstvo Šuja


Činnosť Urbárskeho pozemkového spoločenstva Šuja s právnou subjektivitou nadväzuje na činnosť Urbariátu Šuja, ktorý založilo 58 spoluvlastníkov a bol schválený 25. júna 1925 v Turčianskom sv. Martine s pomerným podielom 1728/288, 192 hlasov / 6 celých urbárskych gruntov/. Činnosť sa obnovila 12. 03. 1996 zápisom do registra pozemkových spoločenstiev.
UPS Šuja hospodári na pozemkoch vlastníkov, ktorí pristúpili k zmluve o založení spoločenstva v
k.ú. Rajecká Lesná a k.ú. Šuja.

Celková výmera = 556 383 m2